Säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kasvun Lähde ja sen kotipaikka on Kankaanpää.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kasvun Lähde on kristillinen taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kristillistä päivähoitoa
 • ylläpitää kristillistä koulua tai opetusryhmää
 • järjestää taiteen perusopetusta, hankittuaan siihen asianmukaisen luvan
 • järjestää arvojensa mukaisia musiikki-, puhe-, taide- ym. vastaavia tilaisuuksia, kerhoja, kursseja sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumia
 • yhdistys voi harkintansa mukaan tukea taloudellisesti järjestämäänsä tai muiden kristillisten tahojen järjestämään toimintaan osallistumista – seuraa alan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • tekee yhteistyötä alalla toimivien tahojen kanssa sekä liittyy jäseneksi alan kattojärjestöön Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:een.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää pienimuotoisia tapahtumia, kuten myyjäisiä, arpajaisia ja tukikonsertteja sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sponsoritukea
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta – toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan

 

3 § Jäsenet

 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perustamiskokouksessa jäseneksi saavat liittyä kaikki halukkaat. Sen jälkeen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistäänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää vapautuksen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan sairauden, työttömyyden tai muun niihin verrattavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen vuoksi.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 6 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun aikana. Toiminnantarkastajan lausunto on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain maalis – toukokuussa vuosikokouksen hallituksen tarkemmin päättämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta saadaan käyttää myös valtuutetun asiamiehen välityksellä.

 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja kustannusten korvauksista
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 15.2.2016, paitsi 7 §:n muutos kokouksessa 7.7.2016.